Представяне

Германо-Българското дружество Саксония-Анхалт, основано през 1992 година, създава през 1993 година с финансовата подкрепа на федерална провинция Саксония- Анхалт в град Пловдив “Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт”. Дейността на центъра за срещи се гради изключително на следните документи :

“Договор за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа” от 9 октомври 1991 година
“Съвместна декларация за развитието на приятелските връзки и разширяването на съвместната дейност между Република България и провинция Саксония- Анхалт” от 27 май 1992г.
“Съвместен протокол между Пловдивска област и провинция Саксония- Анхалт” от 7 октомври 1995 година

В “Съвместния протокол между Пловдивска област и провинция Саксония- Анхалт” е записана като цел “развитието на сътрудничеството между двата региона в сферата на икономиката, културата, образованието, науката, изследванията, селското стопанство и опазването на околната среда”
Центърът за срещи на Саксония-Анхалт в Пловдив и неговият патрон Германо-Българското дружество Саксония-Анхалт получават задачата с конкретни дейности да спомогнат за  реализирането на целите на това споразумение.
В края на 1999 година Германо-Българското дружество Саксония-Анхалт създава фондация “Център за срещи на Саксония- Анхалт в Пловдив” по българското право, която управлява като юридическо лице центъра за срещи в Република България.

Днес Германо- Българският център за срещи- Пловдив фунционира като сдружение със собствена правосубектност, придобита с вписване в регистъра.
В седалището ни в Пловдив се провеждат предимно курсове по немски език, чиято цел е поощряването на на комуникацията между Германия и България.